Salg- og leveringsbetingelser

1 GENERELT

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Care4farm ApS (herefter kaldet ”Care4farm”) og kunden (herefter kaldet ”Kunden”) ved ethvert salg, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser. Kunden accepterer vilkårene ved afgivelse af sin bestilling eller bekræftelse af et tilbud fra Care4farm.

1.2 Care4farm kan nægte at levere, såfremt Kunden ikke accepterer disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.3 Care4farms medarbejdere er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige aftaler udover eller i strid med disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.4 Kunden gøres opmærksom på, at Care4farm løbende kan foretage ændringer i vilkårene, og Kunden opfordres derfor til at gøre sig bekendt med vilkårene hver gang, der indgås en aftale med Care4farm.

2 GENERELLE KONTAKT- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

2.1 Care4farms fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

Care4farm ApS
CVR. 34091986
Stranden 70
6000 Kolding

2.2 Kunden har mulighed for at kontakte Care4farm support i Care4farms åbningstider, som er mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 12.00 på tlf.nr. 76 13 44 44

3 TEKNISKE OPLYSNINGER, OPLYSNINGER, PRODUKTINFORMATIONER, TEGNINGER, KATALOGER, BESKRIVELSER M.V.

3.1 De i Care4farms brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelse af mål, vægte eller lignende er kun orienterende og er kun forpligtende i det omfang der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud eller ordrebekræftelse.

3.2 Care4farm forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen uden forudgående varsel til Kunden. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke Kunden til nogen form for kompensation.

Alle tegninger og teknisk dokumenter der overlades Kunden før eller efter aftalens indgåelse forbliver Care4farms ejendom. Tegninger og tekniske dokumenter må kun anvendes ved udførelse, igangsætning, drift og vedligeholdelse af leverancen, og må ikke uden Care4farms skriftlige samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

4 AFTALEINDGÅELSE – TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

4.1 Bindende aftale er først indgået, når Kunden har accepteret et skriftligt tilbud i overensstemmelse med tilbuddets indhold, eller når Care4farm enten har påbegyndt levering eller fremsendt skriftlig ordrebekræftelse på afgivet kundetilbud.

4.2 Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen. Er der uoverensstemmelser mellem tilbud, afgivne oplysninger og ordrebekræftelse, har ordrebekræftelsen forrang.

4.3 Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte vare altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er angivet i tilbuddet.

4.4 Kunden er forpligtet til at kontrollere fremsendte ordrebekræftelser. Eventuelle indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsen skal fremsættes straks og skriftligt.

5 PRISER

Alle prisangivelser er i DKK eksklusive moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Alle priser er dagspriser, og Care4farm kan løbende ændre disse, men ikke for så vidt angår allerede bestilte varer og/eller tjenesteydelser.
Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser. I så fald er Care4farm berettiget til at annullere en indgået aftale og er ikke ansvarlig for tab som følge heraf.
5.3 Omkostninger til installation og idriftsætning er ikke omfattet af de opgivne priser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6 BETALING

Betaling skal ske i overensstemmelse med den af Care4farm afsendte ordrebekræftelse eller faktura. Hvor ikke andet er angivet i ordrebekræftelsen eller fakturaen, forfalder købesummen til betaling 8 dage efter fakturadatoen. Care4farm er berettiget til at udstede faktura straks ordren er optaget. Care4farm kan kræve, at levering og/eller produktion af varer kun kan ske mod hel eller delvis forudbetaling.

Care4farm har ret til at undersøge Kundens kreditværdighed, og indhente oplysninger om Kundens indkøbsberettigede personer m.v.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 2 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil betaling sker. Care4farm er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykkerskrivelse.
Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Care4farm berettiget til at tilbageholde andre igangværende, men endnu ikke effektuerede leverancer til Kunden. Care4farm er endvidere berettiget til at hindre overgivelse af afsendte leverede varer og til at annullere tidligere afgivne tilbud og/eller ordrebekræftelser, indtil Kunden har erlagt købesummen samt påløbne renter. Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Care4farm, er Care4farm i tilfælde af Kundens forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Kunden stiller fornøden sikkerhed.

Såfremt levering udskydes på grund af Kundens forhold, sker der ikke ændring af tidspunktet for betaling.
Kunden er ikke berettiget til at foretage tilbagehold i betaling af fakturabeløb, heller ikke i tilfælde af fremsat reklamation forinden fakturaens forfaldstids

7 LEVERING

Leveringstiden regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

Care4farms bekræftelse af Kundens ordre.

Afklaring af alle tekniske og kommercielle forhold.

Det forventede leveringstidspunkt vil fremgå af det afgivne tilbud. Leveringstiden er efter bedste skøn angivet så nøjagtigt som muligt. Care4farm påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af overskridelse af leveringstiden.
Hvor tilbuddet ikke indeholder oplysninger om leveringstid, vil levering ske indenfor rimelig tid, som i alle tilfælde kan være minimum 30 dage. Delleverancer kan finde sted.
Sker der afvigelser i forhold til det oplyste omtrentlige leveringstid, informerer Care4farm Kunden herom.

INCOTERMS 2010 EXW er gældende. Levering sker altid ab fabrik, medmindre andet er aftalt. Såfremt andet leveringssted er aftalt, betaler Kunden fragtomkostninger og bærer risikoen for varens forsendelse. Risikoen overgår således til Kunden, når varen er stillet til rådighed for Kunden på Care4farms adresse eller er overgivet til en fragtfører.

Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på Care4farm eller tredjemands lager. Care4farm er berettiget til at opkræve lagerleje og få dækket omkostninger m.v.
Vælger Kunden på grund af Care4farms væsentlige forsinkelse at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at fremsætte krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

Forårsages Care4farms forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, udskydes Care4farms leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse. Kan Care4farm som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere over de interne ressourcer som forudsat, er Care4farm berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til levering af ydelsen henholdsvis de ekstraordinære ressourcer, som Care4farm har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen.

Care4farm tager forbehold for udsolgte varer, eventuelle prisfejl, uforudsete driftsforstyrrelser samt udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Kunden vil straks blive informeret herom efter bestilling er foretaget.

8 FORSINKELSE

Hvis levering ikke sker inden for den aftalte leveringstid, jf. pkt. 7, skal Kunden afgive påkrav herom til Care4farm og fastsætte en rimelig frist for levering. Hvis levering ikke sker inden for den således fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved skriftligt meddelelse til Care4farm at hæve aftalen medmindre forsinkelsen skyldes en force majeure situation, jf. også pkt. 14.

Omfatter den hæveberettigende forsinkelse kun en del af den samlede leverance, er Kunden alene berettiget til at hæve aftalen for den forsinkede del af leverancen.

Kunden kan ikke udøve andre misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse.

9 REKLAMATION OG MANGLER

For at en reklamation kan anses for berettiget kræves i alle tilfælde, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks efter levering. Reklamation over for Care4farm for mangler der blev eller burde blive opdaget ved denne undersøgelse, skal fremsættes senest to (2) uger efter at Kunden har modtaget varen og/eller tjenesteydelsen. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

Reklamationer for så vidt angår mængdeafvigelse skal fremsættes senest otte (8) dage efter levering har fundet sted. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

Reklamationen skal være skriftlig. Reklamation medfører ikke, at Kunden kan undlade at overholde aftalte betalingsbetingelser, jf. også pkt. 7.

For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med opfyldelse af undersøgelsespligten ved levering, skal reklamation fremsættes straks manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden.

Sammen med Kundens reklamation skal der medfølge billedmateriale, der visuelt kan dokumentere, at varen og/eller tjenesteydelsen er mangelbehæftet.

På hardware leverancer påtager Care4farm sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter fakturadato uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter Care4farms valg, når der foreligger mangler ved leverancen som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.

På software leverancer påtager Care4farm sig i en periode på seks (6) måneder efter fakturering at foretage eventuel mangelafhjælpning.

For software leverancer leveret af tredjemand, bærer Care4farm intet ansvar, men overfører tilsagte rettigheder til Kunden.

Care4farms ansvar for mangler omfatter ikke fejl, der skyldes en af Kunden foreskrevet konstruktion eller udførelse. Care4farms ansvar omfatter ikke mangler der skyldes ændringer, reparationer eller anvendelse der ikke er skriftligt godkendt af Care4farm.

Care4farm afgør om mangelafhjælpningen skal ske hos Kunden eller hos Care4farm. Mangelafhjælpningsansvaret dækker ikke omkostninger til transport, rejseudgifter og/eller forsendelse.

Omkostninger ved demontering og montering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Mangelfulde dele der skal udskiftes eller repareres er Care4farms ejendom, og skal for Kundens regning returneres til Care4farm.

Care4farm påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for skader på andet materiel eller anden ejendom, driftstab, avancetab eller anden afledt skade uanset årsag.

Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Care4farm.

10 EJENDOMSFORBEHOLD

Varen er solgt med ejendomsforbehold og er Care4farms ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Care4farm på Kundens vegne.

11 PRODUKTANSVAR

Care4farm påtager sig produktansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser leveret fra Care4farm i overensstemmelse med produktansvarslovens regler, forudsat skaden skyldes en defekt ved det leverede produkt og forudsat det leverede produkt er anvendt i overensstemmelse med dets formål og medfølgende instrukser. Ethvert produktansvar som udviklet i retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet.

Care4farms produktansvar omfatter ikke skade på selve det leverede produkt.

Produktansvaret dækker endvidere ikke formuetab forbundet med nyerhvervelse, reparation m.v. af det leverede defekte produkt, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab som følge af en i øvrigt dækket person eller tingsskade.

Produktansvaret dækker endvidere ikke skade på eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt er gjort en del af, indarbejdet i eller sammenføjet med, eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt benyttes til fremstilling eller bearbejdning af.

Produktansvaret omfatter kun skade forvoldt af et leveret produkt eller ydelse, når benyttelsen er sket i Danmark.

I det omfang Care4farm måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er Kunden forpligtet til at holde Care4farm skadesløs i samme omfang som Care4farms ansvar er begrænset i disse salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende pkt. 11 skal denne part straks underrette den anden part herom. Care4farm og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller den voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skader eller tab som påstås forårsaget af leverancen.

Det maksimale krav, der kan gøres gældende mod Care4farm for et produktansvar for tingsskade er DKK 10 millioner.

12 SÆRLIGT VEDRØRENDE SOFTWARELEVERANCER

12.1 ”Software” omfatter alle leverede programprodukter, herunder sikkerhedskopier, dokumentation og programmedier.

12.2 Software og alle hertil hørende rettigheder, herunder ophavsret, copyrights og industrielle rettigheder m.m., er og forbliver Care4farms ejendom med mindre der er tale om leverancer fra tredjemand, hvis betingelser i så fald er gældende.

12.3 Slutkunden er uberettiget til at sælge, pantsætte, overlade, udlåne eller udleje software, hverken helt eller delvist til andre, hvad enten dette sker vederlagsfrit eller mod betaling.

12.4 Kunden kan dog overdrage sine rettigheder og forpligtigelser, forudsat Kunden selv ophører med enhver anvendelse af software med tilhørende hardware.

12.5 Kunden er uberettiget til at fjerne varemærker, varenavne eller lignende.

12.6 Abonnement.
Abonnementer betales forud. Ved levering betales til og med førstkommende 31.12. Herefter betales for et år ad gangen.

12.6.1 Opsigelse af abonnement
Abonnement kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en abonnementsperiode

13 ANSVARSBEGRÆNSNING

Care4farm er ikke erstatningsansvarlig for a) forsinkelse, b) annullering af ordre, c) krænkelse af tredjemands rettighed.

Uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, er Care4farm ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelser og lignende. Care4farms ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den vare (eller mangel af samme), hvorpå kravet baseres.

Care4farms økonomiske ansvar, hvor dette ikke er fraskrevet, er i alle tilfælde begrænset til den mangelfulde vares pris.

I den udstrækning Care4farm måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Care4farm skadesløs i samme omfang, som Care4farms ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt. 13.

14 FORCE MAJEURE

Care4farm er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der efter aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Care4farms opfyldelse af aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, lockouts, edb-vira, hacking, påbud fra offentlige myndigheder og/eller rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Care4farm ikke har direkte kontrol over.

15 PERSONOPLYSNINGER

Ved at acceptere disse salgs- og leveringsbetingelser, giver Kunden samtidig samtykke til at Care4farm kan behandle Kundens personlige data, som Kunden afgiver til Care4farm i forbindelse med bestilling af ordren. Care4farm vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end angivet i disse salgs- og leveringsbetingelser eller videregive dem til andre personer, medmindre Kunden har givet samtykke hertil. Care4farm kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis Care4farm enten bliver pålagt at gøre dette i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

16 LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Care4farm og Kunden, er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Care4farm og Kunden, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration) efter de af Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration) vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

17 DIVSERSE

Hvis nogen del af disse salgs- og leveringsbetingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse salgs- og leveringsbetingelser.